چرا با شکستن قولنج صدا ایجاد می شود؟ صدای تق تقی که بعد از شکستن قولنج میشنویم سوالات بسیاری را در ذهن ما ایجاد می کند ؛   در این بخش قصد داریم دلیل این صدا را برایتان از منظری دیگر شرح دهیم تا...