چرا با شکستن قولنج صدا ایجاد می شود؟ صدای تق تقی که بعد از شکستن قولنج میشنویم سوالات بسیاری را در ذهن ما ایجاد می کند ؛   در این بخش قصد داریم دلیل این صدا را برایتان از منظری دیگر شرح دهیم تا...
مشکل درد پاشنه پا و درمان آن درد پاشنه پا، دردی است که اغلب افراد آن را تجربه می کنند. عوامل مختلفی می تواند باعث اسیب و درد پاشنه پا شود. باید بدانید که درد پاشنه بلند نباید برای مدتی طولانی تحمل شود،...