مشکل درد پاشنه پا و درمان آن درد پاشنه پا، دردی است که اغلب افراد آن را تجربه می کنند. عوامل مختلفی می تواند باعث اسیب و درد پاشنه پا شود. باید بدانید که درد پاشنه بلند نباید برای مدتی طولانی تحمل شود،...