استرنوتومی و هر آنچه از این جراحی مربوط به قلب باید بدانید در حال حاضر، اغلب جراحی های قلب از طریق استرنوتومی میانه انجام می شوند، این نوع برش برای اولین بار در سال 1857 میلادی پیشنهاد شد و در سال 1957...