دلیل و علت زود به گریه افتادن آیا تا به حال شده که از خودتان بپرسید چرا این همه گریه می کنم ؟. اگر پاسخ شما مثبت است ، بهاولین چیزی که باید فکر کنید، این است که شما تنها نیستید . فرقی ندارد که از یک...