انواع اختلال در شنوایی و توصیه های درمانی ناشنوایی و اختلال در شنوایی به کاهش توانایی یا ناتوانی کامل در شنیدن می گویند که یا به صورت مادرزادی و یا در اثر بیماری و عوامل محیطی به وجود می آیند ....
آیا افراد با گوش های بزرگ بهتر می شنوند؟ هنگامی که گرگ سیاه بد جنس به شنل قرمزی گفت که گوش های بزرگش از گوش های شنل قرمزی بهتر می شنود و از شیوه های مختلفی برای این کار در نظر گرفت دلیل اصلی این بود که...