خیلی از بچه به صورت قورباغه مینشینند که این نوع نشستن بسیار بد است رعایت نکردن طرز صحیح نشستن در دوران کودکی عوارض جدی دارد.نشستن کودک بدترین فرم نشستن کودکان شکل قورباغه ای یا همان به شکل w است که...