این نقاط از گوش را فشار دهید ببینید که چه اتفاقی می افتد  برخی از داروهای غیر متعارف یا همان راههای درمانی ممکن است که عجیب و غریب به نظر برسد ولی برخی از آنها ممکن است که کار ساز باشند ، به عنوان مثال...