مواد غذایی مرگ آور در آشپزخانه شاید بسیاری از مردم بدانند که کنسرو تن ماهی را ابتدا باید مدتی جوشاند وگرنه ممکن است با مصرف آن و ابتلا به مسمومیت خاص ماهی تن، نهایتا آخرین غذای زندگیشان را خورده...